dimarts, 12 d’agost de 2014

Objecte inicial i principal


 Tal com preveien els Estatuts de la Fundació, l'objecte inicial, i fins ara principal, ha estat la creació d'un alberg de transeünts, ya que aleshores no havia llar d'acolliment en tota la part forana de Mallorca. No més Palma gaudia d'aquest servei.
Així, el mateix any de la constitució de la Fundació, es va comprar l'edifici situat a Manacor al carrer Velazquez núm.11, cantonada Passeig del Ferrocarril, núm. 18. Es un edifici de planta baixa i dues plantes en altura. Gaudeix dels dormitoris, banys i altres dependències necessàries per quinze places.
En aquests gaire bé 23 anys de funcionament l'alberg ha passat per moments crítics, amb mancances de finançament de les institucions i no més amb l'ajuda dels patrons de la Fundació i alguns voluntaris. L'arribada de l'objecció de consciència i de la prestació social substitutòria donà un alè d'esperança durant el temps de la seva durada: l'alberg va tenir fins a sis objectors contractats que realitzaren amb eficàcia les tasques pròpies del control, administració i cura dels usuaris.
La mitjana de més de cent usuaris anuals de l'alberg obligà a professionalitzar l'activitat i a l'any 1999 es va contractar una treballadora social i un treballador familiar que han completat el servei d'acollida nocturna amb altres serveis, com l'orientació laboral, la derivació dels usuaris a altres serveis específics, la recerca d'habitatge i altres.

El mes de febrer de 2009 l'alberg es traslladà provisionalment al carrer Rosselló, núm. 26, degut a una profunda remodelació del tradicional local del carrer Velàzquez, 11, aixecant una segona planta.


1 comentari: