dimecres, 22 d’abril de 2015

Curiosa coincidència.

El dia 22 d'abril data transcendent per la Fundació Trobada

El dia 22 d'abril de 1992 -avui fa 23 anys- es va constituir la Fundació Trobada davant el Notari de Manacor D. Miquel Riera Riera, nombre de protocol 680, on es redacten els estatuts que contemplen, entre altres, l'objecte de l'entitat, el nomenament i acceptació de càrrecs, el capital fundacional i demès conceptes preceptius pel seu desenvolupament d'acord amb la Legislació Vigent.

Posteriorment va ser classificada com a de beneficència particular per part del Govern Central en el Bolletí Oficial de l'Estat, aprovat el nomenament dels patrons amb l'obligació del lliurament de comtes al Protectorat i la inscripció dels immobles a nom de la Fundació i el dipòsit del valors al comte que el Protectorat designi. 

Però l'aspiració dels patrons de la fundació sempre va esser que les Administracions Públiques de les Illes Balears s'implicassin amb aquest projecte que ha estat considerada de "necessitat justificada i idoneïtat", com així s'ha reconegut 21 anys desprès. 

Així també el dia 22 d'abril de 2013, el Consell de Mallorca va resoldre "adjudicar el contracte relatiu al servei d’acolliment per a persones en situació d’exclusió social a la Part forana de Mallorca, que inclou la condició especial d’execució consistent en què el servei es presti amb la participació dels usuaris en el funcionament del mateix, a l’entitat FUNDACIÓN TROBADA, amb CIF F 07574080, amb estricta subjecció al plec de clàusules administratives particulars, al de prescripcions tècniques i a la seva oferta".

Bolletí Oficial de l'Estat de Classificació de la Fundació Trobada

Resolució del Consell de Mallorca d'Adjudicació de Contracte a la Fundació Trobada


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada