divendres, 24 d’abril de 2015

Pròrroga Contracte IMAS

Prorrogat per un any el contracte de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) amb la Fundació Trobada

El 23 d'abril de 2013 Fundació Trobada signà un contracte amb l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) pertanyent al Consell de Mallorca, per un període de 2 anys amb l'objecte de donar el servei d'acolliment per a persones en situació d'exclusió social a la Part Forana de Mallorca.  

El punt quart de l'acord contemplava la possibilitat de prorrogar-se per dos (2) anys més amb manifestació expressa i per escrit d'ambdues parts amb les mateixes condicions inicials. La clàusula XV del Plec de Prescripcions Tècniques també preveia la renovació s'haurà de definir i que com a màxim seran d'any en any.

Per resolució de 15 d'abril de 2015 la Presidència de l'IMAS acordà prorrogar el contracte subscrit dia 23 d'abril de 2013 amb l i entitat FUNDACIÓ TROBADA, amb CIF F 07574080, relatiu al servei d'acollida per a persones en situació d'exclusió social a la part forana de Mallorca, de suport a la xarxa d'inserció social de Mallorca, que inclou Ia condició especial d'execució consistent en què el servei es presti amb la participació dels usuaris en el funcionament del mateix, pel període comprès entre dia 23 d'abril de 2015 i dia 22 d'abril de 2016.

Resolució de l'IMAS sobre la Pròrroga del Contracte


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada