dissabte, 15 de juliol del 2023

Eleccions

“Farem feina en ses persones que son invisibles, en ses persones més vulnerables” (Llorens Galmés Verger, President del Consell de Mallorca)

Dies passats ha estat elegit com a President del Consell de Mallorca D. Llorens Galmés Verger. En els seus discursos de presentació de la candidatura i al de la presa de possessió del càrrec va pronunciar un sèrie de frases que semblaven dirigides, entre altres,  al col·lectiu de persones sense sostre.

Ha començat mostrant-se “conscient de la gran responsabilitat que suposa ser elegit President del Consell de Mallorca: “les meves arrels, la meva vocació de servei públic i el meu amor incondicional per Mallorca seran la meva guia per defensar els interessos de tots el ciutadans d’aquesta illa, per davant de qualsevol altre interès”.

Segueix dient que “vol avançar cap a un món millor, més pròsper, un futur de drets i llibertats. . . . posant en marxa un canvi en les polítiques, però també en les formes, que sia més amable, més eficient, més transparent. . . .”

I més en concret manifesta el Sr. Galmés: “farem feina en ses persones que son invisibles, en ses persones més vulnerables”;  ”es el moment de prendre un nou rumb, toca mirar al futur i construir des del diàleg, el consens i la participació una Mallorca de benestar, d’igualtat d’oportunitats i solidària amb els que més ho necessiten”.

El seu projecte és “un projecte que posa al centre l’individu i cura per a protegir als més vulnerables. . . . . “; “l’eix central de les polítiques del nou govern seran les persones i totes les famílies.” I segueix dient que “lluitarà per una igualtat efectiva entre homes i dones, construint un projecte on hi cab tot el món, sense donar una passa enrere amb els drets dels ciutadans. . . “ i també  “promocionar la igualtat social i impulsar polítiques de conciliació”.

En el capítol de nomenaments el President Galmés ha designat a Guillermo Sánchez com a Conseller de Benestar Social, i posteriorment ha estat designats els directors insulars d'aquest Departament, entre els quals el santamarier Andreu Jaume Castañer és l’actual titular de la Direcció d’Inclusió Social. De 54 anys d’edat,  és Mestre d’Educació Primària i ha estat 28 anys regidor pel Partit Popular de l’Ajuntament de Santa María del Camí.

L’Alberg de Manacor, principal objecte social de la Fundació Trobada, pertany fa deu anys a la xarxa d’entitats que gestiona la Direcció Insular d'Inclusió Social abans mencionada.

Des del Patronat d’aquesta Fundació vagi la sincera felicitació al nou Director Sr. Jaume, desitjant-li molts d’encerts en la seva gestió.Llorens Galmés Verger, President del Consell de Mallorca

Llorens Galmés Verger, President del Consell de MallorcaGuillermo Sánchez, Conseller de Benestar Social


                                      
                                         Andreu Jaume Castañer, Director Insular d'Inclusió Social


diumenge, 9 de juliol del 2023

Justícia fiscal

Justícia fiscal: lluita contra el frau, progressivitat i suficiència del sistema tributari

Per a la Plataforma per la Justícia Fiscal, la política econòmica ha d'estar orientada a la sostenibilitat del nostre estat del benestar, la defensa dels drets de les persones i la millora de la qualitat de vida de tota la ciutadania. Posem especial èmfasi a reduir tot tipus de desigualtat, exclusió social i discriminació.

Conscients que, sense justícia fiscal, no hi haurà justícia social, estimem necessari garantir un nivell suficient d'ingressos públics, que financin degudament les polítiques de l'estat de benestar (sanitat, educació, pensions, serveis socials), assegurant la progressivitat de les aportacions, és a dir, que aportin proporcionalment més els qui més poden permetre-li-ho per la seva renda o riquesa, alhora que l'harmonització fiscal en el conjunt de territoris.
Per això, davant les eleccions generals del pròxim 23 de juliol, des de la Plataforma per la Justícia Fiscal, reivindiquem tres principis que entenem són assumibles i exigibles per la societat espanyola i sol·licitem la seva inclusió en els programes dels partits polítics que concorren a aquests comicis.

Lluita eficaç contra el frau

El frau fiscal suposa una pèrdua d'aportacions al bé comú. Per això, cal complir la llei contra el frau: realitzant estudis específics sobre on, per què i com hi ha bosses de frau; augmentant la plantilla i els mitjans de l'administració tributària, especialment, els dedicats a la inspecció; i revisant les normes vigents per a reduir i acabar suprimint l'elusió i el frau fiscal.

Més progressivitat tributària

Urgeix transformar l'origen dels recursos fiscals, augmentant la càrrega recaptatòria sobre la riquesa i les rendes de les grans empreses, enfront de les provinents del treball. Per a això, hi ha diferents fórmules: la unificació de tarifes en l'IRPF de treball i capital, l'harmonització dels impostos sobre patrimoni i successions a partir d'un determinat volum, la fixació d'un tipus efectiu mínim de l'impost de societats, i el manteniment de l'impost sobre les grans fortunes i de l'impost als beneficis extraordinaris de les empreses.

Suficiència del sistema tributari

El nostre sistema fiscal ha de permetre aconseguir objectius concrets de lluita contra la pobresa, igualtat d'oportunitats, un estat de benestar de qualitat i universal (incloent el Pilar Europeu de Drets Socials (PEDS)) i una contribució a la cooperació internacional del 0,7% del producte nacional brut per a aconseguir un món més just i sostenible.
Finalment, és imprescindible que a l'impost a les transaccions financeres, conegut popularment com a taxa Tobin, se li doni una major cobertura a Europa i a Espanya, ja que és en l'especulació financera on es concentra el major volum de negoci i frau a nivell mundial.

dijous, 6 de juliol del 2023

Cineforum

La Fundació Trobada participa a la sessió de Cinefòrum, organitzada per Càritas de Petra

Dimarts passat dia 4 el Teatre de Petra acollí una sessió de Cinefòrum, organitzada per la delegació de Càritas i  en la qual es va projecta la pel·lícula “Pan del Cielo”.

Com a tertulians convidats varen intervenir Miquel Monroig, delegat de Càritas, Ricardo Basabe, persona en situació de sensellarisme i José L. García Mallada, en representació de la Fundació Trobada, titular de l’Alberg de Manacor.

Després d’una breu presentació dels intervinents en la que s’identificaren personalment i en la representació que ostentaven, es va projectar la pel·lícula anunciada: una real i a la vegada un tant edulcorada exposició de la vida al carrer de les persones sense llar.

El film conta que una d’aquestes persones trobà un infant viu a un contenidor, que sembla esser d’origen diví, per quant uns (els bons) el veuen i uns altres (els dolents) no el veuen. L’interès periodístic i una discreta intervenció de clergues ocupen la part central del film que acaba amb una interminable cua de persones que volen veure l'infant. 

En el torn de comentaris Ricardo va ressaltar la invisibilitat del col·lectiu sensellarista: la immensa majoria de persones passen de llarg davant les persones que dormen en terra al carrer, alguns amb una pallissa inclosa per part de joves malvats. Aquesta invisibilitat avui en dia arriba a les mateixes Administracions Públiques que escolten impassibles el clam de la mancança crònica d’habitatges sense prendre mesures que la pal·liïn.

José L. comentà que no li pareixia adient la divisió que feia el film de bons i dolents, així com la facilitat en que s’entra a jutjar a les persones que es troben en aquesta situació, sovint sense conèixer l’origen, causes i sobre tot el procés que duu arribar a aquests lamentables extrems, provocant una estigmatització del col·lectiu totalment injusta.

Prengué la paraula algú del assistents comentant que és palesa la insensibilitat de les persones en general i de les Administracions Públiques en particular, corroborant la invisibilitat a la que es referia Ricardo. José L. confirmà el comentari recordant que l’Alberg de Manacor ha estat partícip d'aquesta invisibilitat:  ha acomplit 31 anys d'existència i no va esser reconegut pel Consell de Mallorca fins a 21 anys després de la seva fundació. 

Miquel Monroig va tancar l’acte posant damunt la taula el tema de la residència pública de Petra, inaugurada fa anys per la Consellera Fina Santiago, però que roman tancada per manca de pressupost. A la seva sol·licitud de que provisionalment s’obrís per alguna família que estava al carrer, la resposta de l’Ajuntament havia estat negativa.

Volem expressar el nostre agraïment a Càritas de Petra per la invitació a aquest cinefòrum i per la seva col·laboració en la promoció de la visibilitat de les persones sense sostre, esperant que actes com aquest tinguin més freqüència i ajudin a estimular una atenció pública eficaç. 


 

dimarts, 4 de juliol del 2023

Moviment Alberg de Manacor 2023 (6)

Moviment semblant al mes passat d'altes i baixes de persones a l'Alberg de Manacor  

Quatre persones han causat baixa del l’Alberg de Manacor aquest mes de juny passat.

Immediatament les quatre places buides han estat ocupades per dues persones reingressades i dos homes de nou ingrés, un espanyol i un estranger extracomunitari.

La mitjana de pernoctes diàries ha estat de 20 persones i el total mensual han estat 604 pernoctes.

També s’han distribuït 750 racions de berenar, dinar i sopar.

La llista d’espera segueix en nivells elevats fins a 29 persones el dia 30 de juny.

L’Alberg de Manacor és una entitat sense ànim de lucre que presta el servei d’alberg a la part forana de Mallorca per a persones en situació de exclusió social del l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.